ALGEMENE VOORWAARDEN

www.bancaneo.org

Ingangsdatum: 1st juli 2021


 1. Introductie

Welkom op www.bancaneo.org (“Site” of “Website”). Deze website is eigendom van en wordt beheerd door MY NEO GROUP TRUST uit Italië. 

Op de hele site worden de termen "wij", "ons", "platform", "Bancaneo” en “onze” verwijzen naar MIJN NEO GROUP TRUST. We bieden deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of bij het openen van een account bij ons, neemt u (“Gebruiker” of “Klant”) deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden/gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) , inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, gebruikers, klanten en/of bijdragers van inhoud zijn.

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN DISCLAIMERS AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE DIENSTEN GEBRUIKT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, ONS PRIVACYBELEID OF ENIG ANDER VAN ONS BELEID, MAG U DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN.

 1. Bancaneo - Algemene informatie
 • Over.  Bancaneo -EEN APP, ALLES GELD - Open binnen enkele minuten een account vanaf uw telefoon en laat uw geld verder gaan. Herbebossen terwijl je winkelt We werken samen met toonaangevende herbebossingspartners over de hele wereld.. Voor meer informatie over wat we doen, verwijzen we je naar onze website.
 • Services.  We bieden de volgende diensten:
 1. persoonlijke en zakelijke rekeningen;
 2. inkomende en uitgaande overschrijvingen in verschillende valuta, waaronder SEPA- en SWIFT-betalingen;
 3. eWallet-diensten, inclusief het laden van eWallets via externe partijen;
 4. betalingen per kaart;
 5. geldopnames via pinautomaat.
 • Uitsluitend discretie. We behouden ons het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken een product of dienst toe te voegen/te beëindigen.
 1. Verkiesbaarheid 

Bancaneo is strikt beperkt tot partijen die rechtmatig contracten kunnen aangaan en sluiten op internet. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Services alleen gebruiken met toestemming van uw ouder of wettelijke voogd. Zorg ervoor dat uw ouder of wettelijke voogd deze Voorwaarden heeft gelezen en met u heeft besproken.

 1. Toegestaan ​​gebruik 

U stemt ermee in de Site en de Services alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan ​​door deze Gebruiksvoorwaarden en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden. U mag de Site en Services alleen gebruiken voor uw niet-commerciële, niet-exclusieve, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare en beperkte persoonlijke gebruik, en geen andere doeleinden.

U zult niet (en zult niet proberen):

 1. Toegang krijgen tot een van de Services op een andere manier dan via de interface die wordt geleverd door Bancaneo;
 2. Ongeautoriseerde toegang krijgen tot: Bancaneocomputersysteem van het computersysteem of het uitvoeren van enige activiteit die de prestaties van, of de functionaliteit of veiligheid van de Site, de Services verstoort, Bancaneo's netwerken en computersystemen;
 3. Toegang krijgen tot een van de Site of de Services via geautomatiseerde middelen of met geautomatiseerde functies of apparaten (inclusief het gebruik van scripts of webcrawlers);
 4. Toegang krijgen tot of verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief namen, e-mailadressen of andere dergelijke informatie voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot commerciële doeleinden;
 5. enig aspect van de Site of de Services voor welk doel dan ook reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of doorverkopen; en
 6. Reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of doorverkopen van producten of diensten met een handelsmerk, dienstmerk, handelsnaam, logo of dienstmerk dat eigendom is van Bancaneo op een manier die waarschijnlijk of bedoeld is om de eigenaar of geautoriseerde gebruiker van dergelijke merken, namen of logo's te verwarren.
 7. Beperkte licentie en toegang tot de site; Aanvaardbaar gebruik

U mag niet: (a) deze site of de inhoud van deze site doorverkopen of commercieel gebruiken; (b) het wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of converteren van de inhoud van deze site die niet bedoeld is om zo te worden gelezen; (c) het kopiëren, imiteren, spiegelen, reproduceren, distribueren, publiceren, downloaden, weergeven, uitvoeren, posten of verzenden van de inhoud van deze site in welke vorm of op welke manier dan ook; of (d) datamining, bots, spiders, geautomatiseerde tools of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens over de inhoud van de site gebruiken of om informatie van de site of een andere gebruiker van de site te verzamelen.

U gebruikt deze site op eigen risico. U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze site en al uw communicatie en activiteiten op deze site. Als we naar eigen goeddunken vaststellen dat u zich bezighield met verboden activiteiten, andere gebruikers niet respecteerde of op een andere manier de Algemene voorwaarden hebt geschonden, kunnen we u de toegang tot deze Site op tijdelijke of permanente basis ontzeggen en elke beslissing om zo is definitief.

 1. Accounts, registraties en wachtwoorden

Als u deze site gebruikt en voor dergelijk gebruik het instellen van een account en/of wachtwoord(en) vereist bent, bent u als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord(en) en voor het beperken van de toegang tot uw computer. Als u een account opent, zich registreert of ons anderszins informatie verstrekt, stemt u ermee in ons actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken zoals gevraagd door formulieren. Bancaneo is niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen bij het reageren op vragen of verzoeken veroorzaakt door verouderde of onjuiste informatie die door u is verstrekt of technische problemen buiten de controle van Bancaneo. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke login, identificatiecode of wachtwoord die in verband met deze site wordt uitgegeven (elk een "wachtwoord") vertrouwelijke informatie is en veilig moet worden bewaard. U mag een dergelijk wachtwoord niet aan een andere persoon of entiteit bekendmaken of een andere entiteit toegang geven tot de site met een dergelijk wachtwoord. U moet op de hoogte stellen Bancaneo onmiddellijk van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account. Bancaneo kan niet verantwoordelijk zijn en wijst alle aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van informatie die u op deze site plaatst of weergeeft.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Uw gebruik van de site en de inhoud ervan verleent u geen rechten met betrekking tot auteursrechten, ontwerpen en handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten en materiële rechten die worden vermeld, weergegeven of verband houden met de inhoud (hieronder gedefinieerd) op de site. Alle inhoud, inclusief handelsmerken, ontwerpen van derden en gerelateerde intellectuele eigendomsrechten die op deze site worden vermeld of weergegeven, worden beschermd door nationale intellectuele eigendoms- en andere wetten. Elke ongeoorloofde reproductie, herdistributie of ander gebruik van de inhoud is verboden en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. U mag de inhoud alleen gebruiken met onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming. Neem voor informatie over het verkrijgen van toestemming om de inhoud te gebruiken contact met ons op via info@bancaneo.org

Naast de hierboven genoemde intellectuele eigendomsrechten, wordt "Inhoud" gedefinieerd als alle afbeeldingen, foto's, inclusief alle beeldrechten, geluiden, muziek, video, audio of tekst op de Site.

 1. Activiteit bewaken

Bancaneo heeft geen verplichting om toezicht te houden op deze site of een deel daarvan. We behouden ons echter het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd geplaatste inhoud te beoordelen en dergelijke inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen, verwijderen, redigeren of anderszins te wijzigen, zonder kennisgeving of verdere verplichting jegens u. Bancaneo heeft geen verplichting om inhoud weer te geven of te plaatsen. Bancaneo, behoudens het Privacybeleid, behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd alle informatie vrij te geven of de inhoud te plaatsen die het nodig of gepast acht, inclusief maar niet beperkt tot het voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, contractuele verplichtingen, wettelijke , geschillenprocedure of overheidsverzoek.  

 1. Disclaimer

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, BANCANEO WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VERKLARINGEN AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ENIGE (A) GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK MET BETREKKING TOT DE SITE EN DE INHOUD DAARVAN, INCLUSIEF DE INFORMATIE, DATA, OF OF DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HUN GEBRUIK OF MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES DAARVAN, (B) GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE VOORTVLOEIEN VIA DE VERHANDELINGSVERLOOP, EN (C) GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ONONDERBROKEN OF FOUTLOZE TOEGANG OF GEBRUIK. DE SITE EN ALLE INHOUD DAARIN EN COMPONENTEN DAARVAN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS"-BASIS EN UW GEBRUIK VAN DE SITE IS OP EIGEN RISICO.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord dat u in geen geval Bancaneo aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige gederfde winst, incidentele schade, gevolgschade, punitieve, speciale of indirecte schade die voortvloeit uit of in verband staat met de site of de algemene voorwaarden, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schadevergoeding, ongeacht of de claim voor dergelijke schade is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins. Deze beperking van aansprakelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden in enige inhoud of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die u oploopt als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen op de inhoud; (ii) de overdracht van bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die uw apparatuur kunnen infecteren, storing van mechanische of elektronische apparatuur; (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Site of Bancaneo' beveiligde servers en/of enige persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen; of (iv) diefstal, bedieningsfouten, stakingen of andere arbeidsproblemen of overmacht.

 1. schadeloosstelling

U stemt ermee in schadeloos te stellen en vast te houden Bancaneo en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten en werknemers, onschadelijk van en tegen elke rechtszaak, actie, claim, eis, boete of verlies, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door of voortvloeiend uit een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uit uw gebruik van de Site, schending van de Algemene voorwaarden of de materialen die het bevat door verwijzing, of uw schending van enige wet, regelgeving, order of andere wettelijke mandaten, of de rechten van een derde partij.

 1. Toepasselijke wetten

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Estland en u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Estse rechtbanken.

 1. Kinderen

Als u de website gebruikt of ermee omgaat en jonger bent dan 18 jaar, moet u toestemming hebben van uw ouders of wettelijke voogd om dit te doen. Door de website te gebruiken of ermee om te gaan, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u volgens de toepasselijke wetgeving van uw rechtsgebied de website mag gebruiken en/of gebruiken.

 1. Privacy & Cookies

Raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we uw informatie en cookies verzamelen.

 1. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment bij te werken en te herzien. U zult weten of deze Algemene voorwaarden zijn herzien sinds uw laatste bezoek aan de website door te verwijzen naar de datum "Ingangsdatum van het huidige beleid" bovenaan deze pagina. Uw gebruik van onze site houdt in dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd of herzien, en u dient deze algemene voorwaarden daarom regelmatig te herzien.

 1. Elektronische communicatie

Wanneer u de Site bezoekt of ons e-mails stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Door dit te doen, stemt u ermee in om elektronische berichten van ons te ontvangen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

 1. Scheidbaarheid

Als een van deze Algemene voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden of bepalingen.

 1. Toewijzing

Het is ons toegestaan ​​om onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden zonder uw toestemming of enige kennisgeving aan u. Het is u niet toegestaan ​​om uw rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

 1. Overmacht

Bancaneo is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door omstandigheden buiten de Bancaneo's controle, bijv. algemeen arbeidsconflict, extreem weer, oorlogshandelingen, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsopdrachten, technische problemen, defecten in stroom-/tele-/computercommunicatie of andere communicatie en defecten of vertragingen in de service door onderleveranciers als gevolg van bovengenoemde omstandigheden. 

 1. Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden beschrijven de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en Bancaneomet betrekking tot het onderwerp hierin en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk met betrekking tot de Site. Een gedrukte versie van deze algemene voorwaarden en elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze algemene voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en in gedrukte vorm bijgehouden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. U mag de Algemene voorwaarden niet toewijzen, of uw rechten daarin toewijzen, overdragen of in sublicentie geven. Het nalaten om te handelen met betrekking tot een inbreuk door u of anderen doet geen afstand van Bancaneohet recht om op te treden met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken.

 1. Termijn en beëindiging

Deze overeenkomst wordt van kracht op de datum waarop u de site voor het eerst bezoekt en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan. Schendingen van deze overeenkomst kunnen resulteren in de onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst en weigering of beëindiging van uw toegang tot de Site. Dergelijke beperkingen kunnen tijdelijk of permanent zijn. Bij beëindiging wordt uw recht om deze site te gebruiken ingetrokken. Alle disclaimers, beperkingen van aansprakelijkheid, vrijwaringen en eigendomsrechten en licenties om Bancaneo zal elke beëindiging overleven.

 1. Neem contact met ons op

Voor vragen, klachten en vragen of om overtredingen te melden, kunt u een e-mail sturen naar info@bancaneo.org