Дэлхийн төлбөр

  • Эцсийн тарифыг тохиролцох боломжтой бөгөөд тохиолдол бүрт өөр өөр байж болохыг анхаарна уу. ЕХ-ны тарифыг зөвхөн дараах шалгуурыг хангасан тохиолдолд хэрэглэнэ.
  • Тус компани нь ЕХ эсвэл ЕЭА-д бүртгэлтэй; Компанийн захирлууд, хувьцаа эзэмшигчид, эцсийн ашиг хүртэгчид (UBO) болон төлөөлөгчид нь ЕХ эсвэл EEA-ийн иргэд, оршин суугчид юм. Зарим тохиолдолд зуучлалын банкны шимтгэл авч болно.
  • ЕХ-ны тарифууд нь Их Британийн үйлчлүүлэгчдэд хамаарна.
ХУВИЙН БҮРТГЭЛ
БИЗНЕСИЙН ДАНС