អាជ្ញាប័ណ្ណ EMI អឺរ៉ុប

អាជ្ញាប័ណ្ណ EMI អឺរ៉ុប

ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងការត្រួតពិនិត្យស្ថាប័នប្រាក់អេឡិចត្រូនិក

BancaNEO ដំណើរការជាមួយ Satchel UAB អាជ្ញាប័ណ្ណ EMI របស់អឺរ៉ុបដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃប្រទេសលីទុយអានី ដែលធានាថាមូលនិធិរបស់អ្នកត្រូវបានការពារគ្រប់ពេលវេលា។

  • លេខកូដអនុញ្ញាត៖ LB000448
  • ប្រតិបត្តិករផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ
  • កាន់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលចេញនៅលីទុយអានីសម្រាប់សកម្មភាពមិនមានកំណត់
  • លេខកូដក្រុមហ៊ុន៖ ៣០៤៦២៨១១២
  • ស្ថាប័នលុយអេឡិចត្រូនិក